عشق من وینکس

بچگی وینکس

سلام ازبچگی های وینکس عکس اوردم:

ستلاااااااااااااااااا ستلاااااااااااتوکجایی یابیاببین برندون داره چیکارمیکنهایول دختربزن بهادرخان!

بالاخره خانوم حلال زاده هم سررسیدن!چیشدچراچشت گردشداهاستلاس باباتعجب نکن توبچگی هاش زشت بوده!

پسربه این باحالی وخوشتیپی بادختربه این مونگولی وزشتی!

اوااوا!این کاراچیه میکنی بدبخت پاش شیکسته!

حالاشدی یه دخترخوب 12ساله

ستلابه چی زل زدی!

15 ساله شددخترمون باباروببوس به قول پاتریک میگه!

خوش خنده هر هر هر

ادامس دهنت بودموزا؟

بابا ی موزااگه خیلی ناراحتی موزاروبزن چرا سازمیشکونی سازهاپول بهشون میدن!

درحال لی لی بازی.....!

 

مگه توتونمرده بودی!!!!!!!!!ایشاخوابش گرفته!

ایشاالان داره باخودش میگه منم کامپیوترمیخوام!

ایشاتوچله تابستون محض رضای خدااین چیه پوشیدی!

راکسی اون کاکل چیه روسرت؟

سگش رونیگا.........حرف مفت!چاخانه باباایش!

مورگانابهت تبریک میگم ازاون موقع تاحالاتغیری توچهره ت ندیدم!

بلوم همیشه درحال بوسیدنه!

بلوم اینجاچقدرچاقی چطورخودتولاغرکردی به کریستینااگیلرابگوخودشوکمی لاغرکنه اون روز تومتروکنارم نیشسته بودنشناختمش!

بلوم یه خیریهت بدم لخت لختی!

تولدت مبارک!

ای دختره ی حریسسسسسسسسسسس!

وقتی اسکیت بلدنیستی چرامیری توپیست!؟

تریکس هم بچه بودن وماخبرنداشتیم؟!

ایسی خروسه ایسی خروسه هی هی ایسی خروسه

دارسی کاکل به سروای وای یه خبرازمن ببروای وای

بایدبه این میگفتم کاکل به سرنه به دارسی!

[ سه شنبه پنجم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 10:6 ] [ فائزه ] [ ]